Opdrachtsverklaring

Het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef is opgericht door "De Dochters van de Heilige Jozef".
Het wordt beheerd door een vereniging zonder winstoogmerk.

Wij, die er werkzaam zijn, gaan het volgende engagement aan:

We willen ouderen voor wie thuis wonen niet meer kan omwille van gezondheid en/of sociale redenen een "huis en thuis" aanbieden. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Wij willen er zijn voor iedereen, ongeacht zijn levensovertuiging, sociale afkomst en nationaliteit. Wij willen nabijheid en hartelijkheid, met respect voor alle betrokkenen.

Wij respecteren de bewoners als mensen met een levensgeschiedenis en als burgers met rechten en plichten. Vriendelijkheid en respect voor de privacy kenmerken onze basishouding.

De noden en behoeften van de bewoners vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening. Hierbij beschouwen wij de familie en naasten als partner in de zorg en zoeken wij in dialoog naar een goede afstemming en aangepaste dienstverlening.

De waarden geborgenheid, gastvrijheid en veiligheid zijn belangrijk voor de bewoners. Daarom streven wij dit maximaal na in de inrichting van ons huis, in onze manier van ondersteunen en verzorgen en in het scheppen van een animatieve sfeer.

Wij geloven dat het oprecht streven van elk van ons, om dit alles te realiseren, bijdraagt tot het echte geluk en welzijn van hen die aan ons zijn toevertrouwd.

opdrachtsverklaring